سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری سایت استاد محمد رضا پورزرگری

مفاهیم قرآنی

آيا بهشت و جهنّم، هم‌اکنون موجودند؟

آيا بهشت و جهنّم، هم‌اکنون موجودند؟        در تمامي آيات بيست‌گانة 16 تا 35 سورة ق از صفحة 519 ، بخش‌هايي از مسائل مربوط به معاد مطرح مي‌شوندکه بناي ما پرداختن به هفتمين‌آية اين‌صفح

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

آرامش‌كجاست؟

آرامش‌كجاست؟        از آيات ده‌گانة 19 تا 28 سورة رعد از صفحة 252، در نُه‌آية نخست، جزئيّات برنامه‌هاي حق‌طلبان و در مقابل، دنيا‌طلبان به‌چشم مي‌خورَد. و امّاآية پاياني، ي

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

براي دنيا بي‌قرار، براي‌آخرت بي‌خيال!!

براي دنيا بي‌قرار، براي‌آخرت بي‌خيال!!        از هشت آية 133 تا 140 سورة آل عِمران از صفحة 67 ، چهارآية آغازين اين‌صفحه، به‌دنبال سه‌آية آخِر صفحة قبل‌كه رباخواران را تهديد به

تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۱

یک برداشت

ادامه مطلب

پيشرفت‌هاي بشري، نعمت يا بلا؟!

      پيشرفت‌هاي بشري، نعمت يا بلا؟!        از ميان شش آية پاياني سورة آل عِمران از صفحة 76 ، قرآن، پس از ذكر نتيجة اعمال صاحبان عقل و خرد، در دوآية 196 و 197، با

تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

دنیا تنها بهره زودگذر هستی....

  همة هفت آیة 34 تا 40 سورة غافر از صفحة 471 ، به‌دنبال شش‌آیة پایانی صفحة قبل، به سخنان مؤمن‌آل فرعون‌که از نزدیکان فرعون بود و دعوت موسی به توحید را پنهاني پذیرفت، اختصاص داردكه بناي ما، پرداختن به‌آیة 39 است.

تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

چرا اعتقادما به آخرت منافقانه است؟

  چرا اعتقاد ما به‌آخرت، منافقانه است؟!        در تمامي هفت آية 80 تا 86 سورة‌ توبه از صفحة 200، باز سخن دربارة معرّفي منافقان به‌وسيلةكردار،گفتار و پندار آنهاست. از ميان اين‌

تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

نامه ای واقعی از طرف حضرت رب العالمین"جل وعلا"به انسانها

نامه ای از سوی پروردگار به همه انسان ها سوگند  به  روز  وقتی  نور می گیرد  و به شب  وقتی آرام  می گیرد که من نه تو را رها  کرد ه‌ام و نه با  تو دشمنی کرده‌ام ( ضحی 1-2) افسوس که

تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

مصونيّت قرآن از تحريف

  مصونيّت قرآن از تحريف پيرامون‌آية 91 سورة نساء: «أ فَلايَتَدَبَّرونَ القُرآن؟ وَ لَوكانَ مِن عِندِ غَيرِ الله، لَوَجَدوا فيهِ اختِلافاً كَثيرا»؛ «آيا در قرآن نمي‌انديشند؟که

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

تنها عامل نجات...

اگر كسي معتقد به خدا و وحدانيّت او باشد، ولي تقوا كه برنامه‌ي عملي است، نداشته‌باشد، او اهل نجات نخواهد بود! يا آدم خوبي باشد؛ ظلم نمي‌كند، دروغ نمي‌گويد، امين و راستگو و باوفا و خدمتگزار مردم است، امّا اعتقاد

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب

از هر چيز به‌آنها عطا شده...

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم از هر چيز به‌آنها عطا شده پيرامون‌آية 16 سورة نمل: «وَ قالَ: يا أيُّهَا النّاس عُلِّمنا مَنطِقَ الطَّير وَ اوتينا مِن‌كُلِّ شَيء»؛ سليمان «گفت: اي مردم، به ما

تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۱

بدون برداشت

ادامه مطلب