1-کلمه ی وسط قرآن وحرف وسط آن  :

ولیتلطّف(آیه ی 19 سوره ی کهف)ولام دوم حرف وسط قرآن

2-پیامبری که خواب صد ساله رفت:

عزیر

3-کوچکترین آیه ی قرآن:

آیه ی 64 سوره ی الرّحمن(مدها مّتان)

4-موجوداتی که از مادر متولد نشده اند و در زمین زندگی کردند:

الف-حضرت آدم

ب-حضرت حوا

پ-شتر حضرت صالح

ت-اژدها ی حضرت موسی
و...

5-سوره ای که یازده بار قسم در آن آمده:

سوره ی شمس

6-دو آیه که تمام حروف عربی در آن وجود دارد:

154سوره ی آل عمران و 29 سوره ی فتح

7-نخستین و آخرین سوره ی قرآن:

علق(نزول در شب بعثت) و نصر

8-نام های دیگر قرآن:

فرقان،کتاب،ذکر،تنزیل،نور

9-نام دیگر برخی از سوره ها:

اسراء(بنی اسرائیل)،مؤمن(غافر)،انسان(د هر),کافرون(جحد)

10-نام های دیگر سوره ی حمد:

فاتحه،شکر،وانیه،سبع المثانی،کافیه،ام الکتاب،شفا،مناحب ام القرآن و ...

11-نام پیامبر(ص) که در سوره ها آمده است:

آیه ی 144 آل عمران،آیه ی 2 محمد،آیه ی 4 احزاب،آیه ی 29 فتح

12-سوره هایی که دارای سجده ی واجب هستند:

فصلت،نجم،علق،سجده

13-سوره های سبع الطوال:

بقره،آل عمران،نساء،مائده،انعام،اع راف،یونس

14-نام حیواناتی که در قرآن آمده است:

بقره،کلب،هدهد،فیل،نحل،عنک بوت،حمار،نمل،ابل،ابابیل،خ نازیر،ذئب،بعوضه(پشه)،غراب(کلاغ)،فراش(پروانه ها)،قرده(میمون)،قشوره(شیر درنده)

15-نام پیامبری که زیاد در قرآن آمده است:

حضرت موسی(130 بار در سوره ی بنی اسرائیل)

16-نام های روز قیامت:

یوم التغابن،یوم الحسره،یوم الحدید،یوم الفصل،یوم الحساب،یوم الموعود،یوم الخروج،یوم الدین

17-اسامی یا صفات پیامبر(ص):

احمد(صف)،امین(اعراف)،بشیر(مائده)،خاتم النبیین(احزاب)،رسول(آل عمران)،شاهد(فتح)،رسول الله(اعراف)،شهید(بقره)،طاها (طه)،یاسین(یس)

18-اسامی کتاب های آسمانی:

صحف(ابراهیم)،انجیل(عیسی)،تو رات(موسی)،زبور(داود)،قرآن(محمد"ص")

19-بلندترین آیه ی قرآن:

آیه ی 282 سوره ی بقره

20-آیه ی که به جهت تغییر قبله بر پیامبر نازل شد:

144 سوره ی بقره

21-تعداد سوره،جزء وحزب قرآن کریم:

114 سوره،30 جزء،120 حزب

22-تعداد آیات و کلمات قرآن کریم مطابق مشهورترین روایات:

6236 آیه،77807 کلمه

23-مدت توقف اصحاب کهف درغار:

309 سال

24-تعداد تکرار برخی از واژه های قرآن کریم:

یوم 365 بار،شهر12 بار

قرآن 115 بار،آخرت 115 بار

حیات با مشتقاتشان 145 بار،موت با مشتقاتشان 145 بار

ابلیس 11 بار،استغفار 11 بار

مصیبة 75 بار،الشکر 75 بار

الجزاء 117 مرتبه،المغفره 234 مرتبه

رجل 24 بار،امرأة 24 بار

کلمه ی امام نیز بصورت مفرد و جمع 12بار

المحبة 83 بار،الطاعة 83 بار

الشدة 102 بار،القبر 102 بار