به هر حال، ابوبكر از فاطمة معصومه(س) شاهد بر صدق ادّعايش خواست!!

       او همسر مظلومش، علي(ع) را با امّ‌ايمَن براي اداي شهادت‌آورد.

       امّ‌ايمن، زن سعادتمندي بوده مُلازِم خاندان عصمت‌كه رسول خدا(ص)، او را يك زن بهشتي معرّفي فرموده‌بود.

       ولي ابوبكر، شهادت هر دو شاهد را ردكرد وگفت: علي(ع) در اين جريان، ذي‌نفع است و شهادتش قبول نيست! امّ‌ايمن هم يك زن است و شهادتش پذيرفته نيست!

       توجّه داريم‌كه علي(ع) نيز از مطهّرين به‌آية تطهير است و خدا، شهادت به صدقش داده، ولي ابوبكر، در موردآن حضرت(ع) نيز، شهادت خدا را ردكرده‌است.