امّا همين‌که رسول خدا(ص) چشم از اين‌جهان پوشيد و ابوبکرِبنِ أبي‌قُحافه، به‌عنوان خَليفَهُ‌الرَّسول، از سقيفة بني‌ساعده سر برآورد و بر مسند حکومت اسلامي نشست، به اشاره و صلاحديد هم‌فکرانش، در اوّلين‌قدم تصميمش، بر اين شدکه فدک را از دست فاطمه(س) بگيرد.

       زيرا فدک، منبع درآمد سرشاري بود و ترسيدند اگر در دست علي(ع) باشد، مردم، به‌حکم اين‌که هر جا پول باشد، سراغش مي‌روند، سراغ علي(ع) بروند و مزاحمتي براي‌آنها فراهم‌کنند.

       اين بودکه: دستور داد عمّالش رفتند وکارگزاران فاطمه(س) را از فدک بيرون‌کردند!!