خدا، معلّم متّقيان

    واتّقوالله
خدا، معلّم متّقيان
       ازآية 282 كه طولاني‌ترين‌آية ‌قرآن است وكلّ صفحة 48 را در برگرفته، دوازده دستور در مورد داد و ستد استفاده مي‌شودكه بناي ما، پرداختن به يكي از فرازهاي پاياني اين‌آيه است.
       آية 282 ، در جملة «وَ اتَّقوالله و يُعَلّمُكُمُ الله» مي‌‌فرمايد: «تقوا پيشه‌كنيد تا خداوند، عالمتان‌گرداند».
       درحقيقت، خداوند، در اين‌فراز مي‌فرمايد: اگر شما برنامة مرا پذيرفتيد و امر و نهي مرا در مقام عمل اطاعت‌كرديد، من هم بر روشني قلبتان مي‌افزايم. يعني، آن‌علمي‌كه شما دنبالش هستيد و مي‌خواهيد چشم وگوش قلبتان باز شود تا آن‌چه نا‌ديدني است، آن بينيد وآن‌چه نشنيدني است، آن شنويد، درگرو تقواست. بنابراين، اگركسي، داراي تقوا شد، از فضاي قلبش، روزنه‌اي به عالَم بالا باز مي‌شود و ازآن‌روزنه، به‌سوي اسرار و حقايق پنهان جهان راه مي‌يابد.
       اين‌كه اين‌آيه مي‌فرمايد: تقوا پيشه‌كنيد، منظور از تقوا، همان‌ملكة بازدارندة نفساني و نيروي عظيم روحي‌كه بر اثر ترك‌گناهان، تدريجاً در جان‌آدم به‌وجود مي‌آيدكه پاية ديگركمالات معنوي انسان است.
       گاهي، اين‌سؤال، در ذهن بعضي ايجاد مي‌شودكه چه‌كنيم تا متّقي شويم؟
       در پاسخ بايدگفت: تقوا، خُم رنگرزي نيست‌كه‌آدمي را درآن ببرند و بيرون بياورند و متّقي‌اش سازند. تقوا،گنجي است‌كه با رنج و سختي به‌دست مي‌آيد، نه با آرزو. چه‌آن‌كه بديهي است‌كه‌گنج بي‌رنج، ميسّر نمي‌شود!!
نابرده رنج،گنج ميسّر نمي‌شود                  مزد،آن‌گرفت جان برادر،كه‌كاركرد
       و اين،گرچه دشوار است، امّا در اختيار و تحت قدرت انسان است! اگر چشم وگوش و زبان خود را پاك نگه‌داريم و دامن و شكممان را ازآلودگي‌ها پرهيز دهيم، قطعاً ملكة تقوا، در جانمان به‌وجود خواهدآمد. و تقوا هم‌كه‌آمد، طبق همين‌آية شريفه، دنبالش علم به حقايق معارف حاصل مي‌شود.
       بنابراين، ما هيچ‌گاه، نبايد توقّع داشته‌باشيم‌كه با اين‌آلودگي‌هايي‌كه ازگذرگاه‌هاي رفتار وگفتار وكسب وكار خود به صفحة قلب خويش مي‌رسانيم، محلّ قابلي براي تابش نور علم و معرفت از جانب خدا آماده‌كرده‌باشيم.
       امروز، يكي از عوامل تحريك‌كنندة شهوت در مردان و باز شدن راه شيطان و در نتيجه، بي‌تقوايي‌كه متأسّفانه، يك امر عادي تلقّي شده و اصلاً گناه حساب نمي‌شود!! موضوع چهره‌نمايي زنان است‌كه به بهانة استثناي وجه وكفّين،كار به بي‌حيايي شرم‌آوركشيده‌است. در صورتي‌كه تمام‌آقايان فقها، مُتّفِقُ‌‌الْقولند در اين‌كه اگر زمينة رِيبه و تَلَذُّذ به‌ميان‌آيد، يعني، نگاه، توأم با لذّت‌بردن و شهوت‌آلود باشد و ترس از وقوع در فساد و فتنه پيش‌آيد، در اين‌صورت، هم بر زن واجب است صورت خود را بپوشاند و هم بر مرد حرام است به‌صورت زن نگاه‌كند.
       حال، از روي انصاف و داوري وجدان بفرماييد: آيا در شرايطي‌كه جوانان، اكثراً در حال عُزوبَت و بي‌همسري به‌سر مي‌برند و نسبت به زن در حال التهابند و شرايط ازدواج هم برايشان فراهم نيست و ازآن‌سو، زنان و دختران جوان و زيبا، هرچند، بر فرض، به‌دور ازآرايش مصنوعي هم باشند، با چهرة باز و جذّاب‌كه جذّابيّت، طبيعت خلقت زن است، در صحنه‌هاي‌گوناگون، از مدرسه و دانشگاه، از بازار و خيابان، از اداره و بيمارستان و ديگراماكن عمومي حضور دارند،آيا انصافاً مي‌شودگفت: برخورد اين‌پسران و دختران جوان با يكديگر،كاملاً عادي و عاري از هرگونه‌تلذّذ و خالي از شائبة ريبه است؟ در صورتي‌كه حالت جذب و انجذاب وكشش متقابل از سوي مرد و زن، يك قانون طبيعي است‌كه خالق حكيم، براي بقاي نسل بشر،آن‌را مقرّر فرموده‌است. اگركسي بگويد: من،آن‌چنانم‌كه مجذوب زيباترين‌زنان عالَم هم نمي‌شوم!! مي‌گوييم: تو، يا دروغ مي‌گويي و رياكارانه حرف مي‌زني يا اصلاً مرد نيستي!!
هركه را در سر نباشد عشق يار                  بهر او پالان و افساري بيار!
       آن‌يكي، رياكارانه، اظهار تقدّس مي‌كند و اين‌يكي، مغرورانه، دم از روشن‌فكري مي‌زند. و عجيب، اين‌كه باز بودن صورت زن را مؤثّر در تحريك شهوت مردان نمي‌دانند و تنها پوشاندن سر را لازم مي‌پندارند. درصورتي‌كه مظهر جمال زن، صورت زن است و موي سر، اگر دركنار صورت قرارگرفت، آن‌را زيباتر و جالب‌تر مي‌سازد. وگرنه، موي سر كه به‌تنهايي، جاذبة تحريك‌آميز ندارد.

تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱۳۹۱

نویسنده : مدیر سایت

ارسال برداشت
مشاهده برداشت ها

کاربر گرامی لطفا برای ارسال دیدگاه خود وارد سایت شوید تا بتوانید نظر خود را ثبت کنید باتشکر.

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.