حجّ واقعی از نگاه امام زین العابدین"علیه السّلام"

    beatollah

روایت کامل شبلی از امام سجاد(ع) در باره حج واقعی


امام زین العابدین علیه السلام در بازگشت از سفر حج به شبلی فرمودند :

   حج به جا اورده ای شبلی؟  شبلی عرض کرد ، بله یابن رسول الله

امام (ع) فرمودند :

 آیا در میقات فرود امدی / جامه های دوخته ازتن کنده ای و غسل نمودی؟ شبلی عرض کرد بله .

امام فرمودند :

آیا در انموقع نیت ان داشتی که لباس گناه از تن خود خلع کرده و جامه طاعت می پوشی؟

شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آیا به هنگام برهنه شدن از لباس دوخته ات توجه به این معنی داشتی که از ریا و نفاق و ورود در کارهای شبهه ناک دور شده و بر کنار می گردی؟  شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

بنا بر این نه در میقات فرود امده ای و نه از لباس دوخته مجرد گشته ای ونه غسل نموده ای!

سپس امام (ع) فرمودند :

آیا خودرا از کثافات بدن تنظیف نمودی و موهای زائد را از بدن زدودی؟ آنگاه لباس احرام پوشیده وپیمان حج بستی؟  شبلی عرض کرد اری .

امام فرمودند :

آیا هم زمان با تنظیف بدن اینچنین نیت کردی که با داروی توبه ی خالص کثافات گناه را از قلب و جانت بزدائی؟  شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آیا موقع محرم شدن متوجه این معنی بودی که تمام انچه را که خداوند حرام کرده بر خود تحریم نمائی و دیگر هرگز پیرامون ان نگردی؟  شبلی عرض کرد خیر!


امام (ع) فرمودند :

آیا به هنگام عقد الحج و بستن پیمان حج بر این نیت بودی که هرگونه عهد و قرار داد با غیرخدا را(که بر خلاف رضای خدا است) منحل کرده و زیر پا نهادی و تنها با خدا عقد عبود یت و بندگی بستی؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

پس با نداشتن چنین قصدی در حقیقت نه تنظیف نموده ای ونه مُحرم شده و نه پیمان حج بسته ای!

آنگاه امام (ع) فرمودند :

ایا وارد میقات شدی و دو رکعت نمازاحرام خواندی و لبیک گفتی؟

شبلی عرض کرد بله.

امام (ع) فرمودند :

در موقع ورود به میقات ایا نیتت این بود که به قصد زیارت داخل میقات می شوی؟شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آیا دو رکعت نماز که می خواندی در نیت داشتی که به سبب بهترین اعمال و بزرگترین حسنات بندگان خدا که نماز است به خدا نزدیک می شوی؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند : آیا به هنگام گفتن لبیک این نیت در تو بود که بر اساس تعهد به طاعت در تمام موارد اطاعت و سکوت و خود داری از هرگونه معصیت – با خدا سخن بگوئی و پیمان عبودیت همه جانبه با خداوند می بندی؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

در این صورت نه داخل میقات شده ای و نه در حقیقت نماز خوانده ای و نه لبیک واقعی گفته ای!

سپس امام (ع) فرمودند :

آیا به حرم داخل شدی و کعبه را دیدی و نماز خواندی؟ شبلی عرض کرد بله.

 

امام (ع) فرمودند : ایا داخل شدنت به حرم به این نیت بود که هرگونه غیبت و نسبت ناروایی که در غیاب مسلمانان در باره آنان روا میداشتی بعد از این بر خود حرام نموده و با ورود ت به حرم امن خداوند نیت کردی که تمام ملت اسلام را بعد از این از شر فکر و زبا نت ایمن گردانی؟

شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آیا وقتی به مکه رسیدی در دل گذراندی که از این سفر جز خداوند مقصود و مطلوبی ندارم و چیزی جز رضا یت حضرت حق تعا لی را نمی خواهم؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

پس در واقع نه داخل حرم خداوند شده ای و نه کعبه را دیده ای و نه نماز خوانده ای!

سپس امام (ع) فرمودند :
آیا طواف بیت کردی و مس ارکان نمودی و در انجام این اعمال از خود سعی واقعی نشان دادی؟

شبلی عرض کرد ،آری.

امام (ع) فرمودند :

آیا هنگام سعی و کوشش در انجام این اعمال – از صمیم دل- نشان دهنده این حقیقت بودی که از شر مکاید شیطان و وساوس نفس امارة بالسوء گریخته و خودرا در پناه خداوند افکنده ای و این فرار از ماسوی و پناهندگی به خداوند را حضرت علام الغیوب از تو شناخته و باور کرده بود؟ یعنی آیا تنها صورت نبود و واقعیت داشت؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

پس طواف بیت نکرده ای و مس ارکان ننموده ای و سعی وافی از خود نشان نداده ای!

سپس امام (ع) به شبلی فرمودند :

آیا با حجر الاسود مصافحه نمودی و در مقام ابراهیم علیه السلام ایستادی و دورکعت نماز بجا اوردی؟ شبلی عرض کرد بله.

در این موقع امام علیه السلام ناله ای کردند و فریادی کشیدند و فرمودند :

اه.…اه.…کسی که با حجر الاسود مصافحه کند در حقیقت با خدای تعالی مصافحه کرده است!


 

 

 

 

 

 

 

 


پس بنگر و نیکو توجه کن تا اجر کاری را که حرمت ان در پیشگاه خداوند بس عظیم است را ضایع نسازی و همچون مجرمین تبهکار از در طغیا ن و عصیان در نیائی و با مخالفت فرمان خداوند و نا پرهیزی از حرام ارزش مصافحه با خداوند را از دست ندهی و پیمان عبودیت حضرتش را دائم نشکنی!!

سپس امام (ع) فرمودند :

آیا موقع وقوف در مقام ابراهیم (ع) این نیت در تو بود که این توقف در مقام- محل ایستادن ابراهیم خلیل ! ان بنده موحد و با اخلاص خدا- نشان دهنده تصمیم قاطع بر قیام به طاعت و فرمانبرداری  در پیشگاه اقدس حق وپرهیز از تمام صحنه های عصیان و گناه است؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمود :

ایا هنگام ادای نماز در مقام این نیت را داشتی که با همین نمازت نماز حضرت ابراهیم (ع) را بجای اورده ای و بینی شیطان را به خاک می مالی؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

پس در واقع نه مصافحه با حجر الاسود نموده ای! و نه در مقام ابراهیم علیه السلام ایستاده ای و نه نماز در مقام بجا اورده ای!!

در اینجا امام (ع) فرمودند :

آیا بر سر چاه زمزم رفتی و از اب ان نوشیدی؟ شبلی عرض کرد بله.

امام (ع) فرمودند :

آیا از اشراف بر آن چاه و آشامیدن از آب آن- که بر اثر اخلاص و توکل یک زن با ایمان در هزاران سال پیش از زمین جوشیده و تا کنون جاری است – این نیت و تصمیم در توپیدا شد که  باید اشراف بر طاعت حق و بندگی با اخلاص در صفحه قلبت تحقق یابد و از صحنه های گناه  ومعصیت چشم پوشیده و اعراض نمائی تا چشمه آب حیات از عمق وجودت بجوشد وشادابی همه جانبه ات ببخشد؟

شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

پس در عالم معنا و حقیقت ، مشرف بر چاه زمزم نشده ای و از آب آن ننوشیده ای ! یعنی آثار روحی و طهارت قلبی و تشفی از امراض باطنی که باید از نوشیدن آن آب عایدت گردد نمی گردد!!

پس از آن امام (ع) فرمودند :

آیا سعی بین صفا و مروه را انجام دادی بین آن دو کوه راه رفتی و رفت و آمد نموده ای؟ شبلی عرض کرد بله.

امام (ع) فرمودند :

آیا نیتت این بود که بین خوف و رجا! و بیم و امید نسبت به قبولی اعمال خود در پیشگاه خداوند قرار گرفته ای و نمی دانی که مقبول یا مردود درگاهش خواهی شد؟ شبلی عرض کرد خیر!

 

امام (ع) فرمودند :

پس سعی و راه رفتن و رفت و امد نمودن تو بین صفا و مروه خالی از معنا و عاری از حقیقت بوده است و گوئی که آن را انجام نداده ای!

امام (ع) فرمودند :

آیا از مکه به قصد منا بیرون رفتی؟

شبلی عرض کرد ، آری.

امام (ع) فرمودند : آیا از رفتنت به منا در این نیت بودی که مردم را از شر دست و فکر و زبانت در امان قرار دهی وهیچکس  را بعد از این با دست و زبانت نخواهی آزرد و درقلبت بد خواه کسی نخواهی بود؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

پس در واقع به منا نرفته ای و کار مؤثری انجام نداده ای!

سپس امام (ع) فرمودند :

آیا وقوف در عرفات انجام دادی؟ بالای جبل الرحمه رفتی ؟ وادی نمرة را شناختی و خداوند را خواندی؟ شبلی عرض کرد بله

 

امام (ع) فرمودند :

آیا با وقوف در موقف عرفه حق معرفت و شناسائی خداوند را به دست آوردی و پی به معارف و علوم الهی - به قدر ظرفیت و استعداد خود – بردی ودانستی که با تمام وجودت در قبضه ی قدرت خداوند هستی و او از تمام کارهای نیک و خطایت مطلع است؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آیا بر بالای کوه رحمت (جبل الرحمة) که در آمدی به خاطرت گذراندی که خداوند بر هر مرد و زن با ایمانی رحمت می اورد و هر مرد و زن با ایمانی را یاری می نماید؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند:

نزد نمرة که ایستادی به این معنی پی بردی که تا خود تن به اوامر و نواهی خداوند ندهی و فرمانبردار نباشی امر به معروف و نهی از منکرکردن تو به دیگران دارای اثر و ثمری نخواهد بود؟

شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

در آن موقع که نزد "علم " ایستادی متذکر این شدی که همین جا شاهد طاعات و عبادات تو می باشند و همراه فرشتگان نگهبان به امر پروردگار آسمان حافظ و نگهدار تو هستند؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

با این توصیف تو واقف در عرفات نبوده ای و بالای کوه رحمت نرفته ای، نه کوه نمرة را شناخته ای و نه خداوند را انچنانکه باید خوانده ای!

سپس امام (ع) فرمودند :

آیا از بین علمین عبور نمودی و دو رکعت نماز پیش از عبور از آن خواندی و بر زمین مزدلفه راه رفتی و در انجا سنگریزه ها را برچیدی و از مشعر الحرام گذر کردی؟ شبلی عرض کرد بله.

 

امام (ع) فرمودند :

در آن دو رکعت نمازی که پیش از مرور از بین العلمین خواندی آیا متذکر این شدی که آن نماز

(نمازی است که در شب دهم ذیحجه برای شکر و سپاس به درگاه خداوند خوانده می شود)موجب حل مشکلات و آسانی کارها می گردد؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آن موقعی که بین العلمین راه می رفتی و خوب مراقب بودی که به سمت یمین و یسار(راست و چپ)انحراف پیدا نکنی نیت کردی و تصمیم گرفتی که برای همیشه در مسیر دین حق ثابت قدم و مستقیم بمانی و قلب و زبا ن و اعضای تنت را در انحراف به یمین و یسار(راست و چپ)و افراط و تفریط نگهداری ومنضبط و منظم سازی؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمود :

هنگام راه رفتن بر زمین مزدلفه و بر چیدن سنگریزه ها به این نیت بودی که هرگونه بذر جهل و گناه را از زمین قلبت بر می چینی و در زمینه علم و عمل ثابت می مانی؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آن دم که عبورت بر مشعر الحرام افتاد آیا حا لت ترس از خداوند را که شعار اهل تقوی است دردل نشاندی و همچون جامه ی زیرین بر قامت جان خود پوشاندی؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

در اینصورت نه از علمین عبور کرده ای و نه دو رکعت نماز شکر به جا آورده ای و نه بر زمین مزدلفه راه رفته ای و نه سنگریزه ها بر چیده و نه از مشعر الحرام گذشته ای!

سپس فرمودند :

آیا به منا رسیدی و رمی جمرات نمودی و سر تراشیدی و قربانی کشتی و در مسجد خیف نماز خواندی و بعد از ان به مکه بر گشته و طواف افاضه بجا اوردی؟ شبلی عرض کرد بله.

 

امام (ع) فرمودند :

هنگام رسیدن به منا و رمی جمرات این توجّه را داشتی که باید به نتیجه کار وغا یت اعمالت رسیده باشی و اینکه خداوند تمام حوائجت را براورده و خواسته هایت را اعطا فرموده باشد؟

شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آیا موقع رمی جمرات این نیت در تو بود که با این عمل دشمن خود ابلیس را کوبیده و با پایان دادن به حج نفیست تخلف فرمان شیطان نموده ای؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

آیا هنگامی که سر می تراشیدی به این نیت بودی که از تمام پلیدی ها و آفات روحی پاک گشته و از تبعات سوء ظلم و تعدّی به آدمیان و یا تضعیف حقوق آنان تطهیر شده و همچون روز ولادت از مادر عاری از گناهان گردیده ای؟ شبلی عرض کرد خیر!

امام (ع) فرمودند :

در نمازی که در مسجد خیف خواندی ، به درک این حقیقت رسیدی که به جز از خداوند و گناهت!  از کسی نترسی و جز رحمت خداوند به چیزی امید وار نباشی؟ شبلی عرض کرد خیر!

 

امام (ع) فرمودند :

آیا موقع ذبح قربانی نیتت این بود که با تمسک به حقیقت پرهیز و ورع  حنجره طمع را بریدی و از سنت ابراهیم علیه السلام پیروی نمودی که با ذبح فرزند و میوه قلب خود سنت بندگی با اخلاص و تقرب به درگاه خداوند را برای آیندگان بعد از خویش پایه گذاری نمود و معنای واقعی توحید ، رضا و تسلیم را به دنیا نشان داد؟ شبلی گفت خیر!

امام (ع) فرمود :

آیا بعد از اینکه از منا به مکه مراجعت کرده ای و به طواف بیت پرداختی متذکر این معنی بودی که  اکنون با بهره کافی از رحمت خداوند به محیط اطاعت و بندگی وارد شدی و دست بر دامن حب خداوند زده ای، وظائف واجب بندگی را به پایان رسانده و در مقام قرب خداوند منزل گرفته ای؟

شبلی عرض کرد خیر!

در این موقع امام زین العابدین علیه السلام فرمودند :
پس بنا براین تو نه به منا رفته ای ونه رمی جمرات نموده ای ، نه سر تراشیده ای و نه قربانی کشته ای…… نه نماز در مسجد خیف خوانده ای و نه طواف بیت انجام داده ای! و بالاخره به مقام قرب خداوند نرسیده ای…… بر گرد چه آنکه تو حج بجا نیاورده ای

تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۳۹۲

نویسنده : مدیر سایت

ارسال برداشت
مشاهده برداشت ها

کاربر گرامی لطفا برای ارسال دیدگاه خود وارد سایت شوید تا بتوانید نظر خود را ثبت کنید باتشکر.

تاکنون هیچ دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.